กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 เพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเป็นการเฉพาะประกอบกับได้มีการตราพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ. ...

ดูทั้งหมด

 ความเคลื่อนไหวกฎหมาย

สรุปสาระสำคัญกฎหมาย ประโยชน์ที่นักโทษเด็ดขาดจะได้รับ

สรุปสาระสำคัญกฎหมาย ประโยชน์ที่นักโทษเด็ดขาดจะได้รับ ...

ดูทั้งหมด

 กฎหมายที่ได้รับความนิยม

กฎหมายว่าด้วยหนี้สิน

กฎหมายว่าด้วยหนี้สินเป็นกรอบกฎหมายที่ 2 ซึ่งว่าด้วยการกู้ยืมเงิน กฎหมายค้ำประกัน การชำระหนี้ ผลของการไม่ชำระหนี้ ดอกเบี้ย การทวงถามหนี้ และช่องทางการติดต่อขอรับบริการหรือความช ...

ดูทั้งหมด

 สื่อความรู้

หนังสือกฎหมาย

บทความกฎหมาย

สื่อสิ่งพิมพ์

เสียงบรรยายกฎหมาย

คำแปลกฎหมาย

เกมถาม-ตอบกฎหมาย

 Connect with Us