กฎหมายใหม่

 หน้าแรก/ กรอบกฎหมาย/ กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

27/03/2561 251 view

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

27/03/2561 182 view

พระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับทีี่ 5) พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กค. กระทรวงการคลัง

27/03/2561 323 view

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : ยธ. กระทรวงยุติธรรม

02/03/2561 375 view

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กรธ. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

21/02/2561 202 view

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : กห. กระทรวงกลาโหม

26/01/2561 256 view

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28/12/2560 317 view

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • ทั้งหมด : 70922
  • เดือนนี้ : 179
  • วันนี้ : 0

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ