กฎหมายใหม่

 หน้าแรก / กฎหมายใหม่ /พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2563 ที่ออกตามความของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เป็นการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอให้มีแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นผู้นำในการเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ รวมถึงจัดหาผู้ที่ประสงค์จะรับเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นเป็นการชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่ครอบครัวทดแทนในกรณีที่แม่วัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ยังได้จัดหาสวัสดิการด้านสังคมและด้านอื่นๆ แก่แม่วัยรุ่นหรือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว โดยการฝึกอาชีพหรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้แก่แม่วัยรุ่นหรือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการส่งต่อแม่วัยรุ่นหรือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้แม่วัยรุ่นหรือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้มีงานและรายได้ที่ดีในอนาคต โดยสามารถนำมาเลี้ยงลูกและพึ่งพาดูแลตัวเองได้ต่อไป

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ