กฎหมายที่ได้รับความนิยม

 หน้าแรก / กฎหมายที่ได้รับความนิยม /ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ซึ่งข้อบัญญัติฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บและขน และค่ากำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ปรับใหม่ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น Q : ทำไมค่าขยะถึงเพิ่มขึ้น A : เนื่องจากกฎหมายเดิมไม่มีค่ากำจัดขยะ เดิมเก็บรวมในอัตราเดียว กฎหมายใหม่ กำหนดให้มีการเก็บ 2 ส่วนคือ ค่าเก็บขน และค่ากำจัด และที่ผ่านมา กทม. ต้องแบกรับภาระต้นทุน และใช้งบประมาณด้านอื่นมาบริหารจัดการขยะในแต่ละปี ซึ่งขาดทุนสูงถึงหลักพันล้านบาท Q : แล้วเก็บเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ A : ครัวเรือนทั่วไป กรณีที่มีปริมาณขยะมูลฝอย 1 วัน ไม่เกิน 20 ลิตร จากเดิมเคยจ่าย 20 บาทต่อเดือน ปรับใหม่เป็น 80 บาทต่อเดือน แบ่งเป็นค่าเก็บขน 40 บาท และค่ากำจัด 40 บาท ส่วนสถานประกอบการเก็บเป็นหน่วย ซึ่งจะแพงกว่าครัวเรือน ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บและขน และค่ากำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กรณีค่าเก็บและขน และค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป 1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขน เดือนละ 40 บาท (เดิม 20 บาทต่อเดือน) ค่ากำจัด เดือนละ 40 บาท รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน 2) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดเป็นหน่วยทุก ๆ 20 ลิตรในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) ค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท 3) กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน เดือนละ 2,450 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) ค่ากำจัด เดือนละ 2,650 บาท

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แผนที่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

แนะนำการเข้าใช้งาน

Your message was successfully sent!

ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • E-mail : oja.jrd.lamp@gmail.com
  • โทรศัพท์ : 0 2141 3788
  • โทรสาร : 0 2143 8935

แผนที่


View Larger Map

ยังไม่มีแบบสำรวจ