กฎหมายที่ได้รับความนิยม


กฎหมายว่าด้วยการขอความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

Alternate Text
View
Alternate Text
View
Alternate Text
View
กรอบที่ ๑ กฎหมายว่าด้วยการขอความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การพิจารณาคดี และสิทธิของบุคคลในคดีอาญา ได้แก่ ผูู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือจำเลย การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจ การใช้อำนาจของพนักงานอัยการ การพิจารณาคดีของศาล พนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ รวมถึงฐานความผิดในทางอาญาที่น่าสนใจ