กฎหมายที่ได้รับความนิยม


กฎหมายว่าด้วยหนี้สิน

Alternate Text
View
Alternate Text
View
Alternate Text
View
Alternate Text
View
กฎหมายว่าด้วยหนี้สินเป็นกรอบกฎหมายที่ 2 ซึ่งว่าด้วยการกู้ยืมเงิน กฎหมายค้ำประกัน การชำระหนี้ ผลของการไม่ชำระหนี้ ดอกเบี้ย การทวงถามหนี้ และช่องทางการติดต่อขอรับบริการหรือความช่วยเหลือที่เกี่บวข้องในกระบวนการที่ประชาชนควรรู้