กฎหมายที่ได้รับความนิยม


พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

Alternate Text
View
Alternate Text
View
Alternate Text
View
Alternate Text
View
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2540 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันยับยั้ง และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดอัตราโทษสําหรับความผิดดังกล่าวให้สูงขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้