เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. ภารยทัพย์ คืออะไร

ทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระจำยอม

ทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์อื่น

ทรัพย์ที่ได้มาจากมรดก


ข้อที่ 2. ใครคือผู้ที่จะได้รับมรกดเป็นอันดับแรก

บิดา มารดา

ผู้สืบสันดาน/ผู้รับพินัยกรรม

ภรรยา


ข้อที่ 3. ทะเบียนบริษัท/นิติบุคคล ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนกี่ปีจึงจะทำการเปิดบริษัทได้

7 ปี ก่อนวันยื่นคำร้อง

6 ปี ก่อนวันยื่นคำร้อง

5 ปี ก่อนวันยื่นคำร้อง


ข้อที่ 4. แต่งงานได้เมื่ออายุเท่าไร

15 ปี

16 ปี

17 ปี


ข้อที่ 5. ใครจดทะเบียนสมรสไม่ได้

คนวิกลจริต

คนติดสุรา

คนที่มีหนี้สิน


ข้อที่ 6. เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ก็ต่อเมื่อใด

หมั่นไส้ผู้ต้องสงสัย

มีหมายจับ หรือ มีเหตุซึ่งหน้า

มีคนร้องเรียนแม้ไม่มีหลักฐาน


ข้อที่ 7. พยานวัตถุจากสิ่งมีชีวิต คืออะไร

มีด

รอยล้อรถ

เส้นผม


ข้อที่ 8. นายจอนขู่ว่าจะเผาบ้านนางแดง หากไม่นำเงินมามอบให้ นายจอนทำความผิดฐานใด

ปล้นทรัพย์

กรรโชกทรัพย์

ชิงทรัพย์


ข้อที่ 9. ฐานความผิดใดยอมความไม่ได้

การเล่นแชร์

เข้าไปซ่อนตัวในอาคารคนอื่น

หลอกลวงคนให้ไปทำงาน


ข้อที่ 10. หลักสำคัญของสิทธิมนุษยชน คืออะไร

การให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ทุกคนควรได้รับการศึกษาเท่ากัน

ทุกคนควรมีความสุข


ข้อที่ 11. ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ฐานะของการเป็นสมาชิกของคนในสังคม คืออะไร

สิทธิ

เสรีภาพ

เสมอภาค


ข้อที่ 12. หากพบเห็นการค้ามนุษย์ให้ติดต่อไปที่ใด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

กองทุนยุติธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม


ข้อที่ 13. ผู้ที่จะทำการสอบใบขับขี่รถยนต์ได้จะต้องมีอายุเท่าไหร่

18 ปีบริบูรณ์

19 ปีบริบูรณ์

20 ปีบริบูรณ์


ข้อที่ 14. ร้านค้าออนไลน์ หากไม่แสดงราคาจะต้องโดนปรับเท่าไหร่

ไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่เกิน 30,000 บาท


ข้อที่ 15. ใครเป็นผู้จัดเก็บภาษีเงินได้

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

กรมบังคับคดี


ข้อที่ 16. สถานบันเทิงเปิดบริการได้ถึงกี่โมง

17.00 - 00.00 น.

19.00 - 02.00 น.

18.00 - 01.00 น.


ข้อที่ 17. ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาติดต่อขอรับการสนับสนุน

กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนยุติธรรม


ข้อที่ 18. โทษดื่มสุราในที่ห้ามดื่ม คือ

จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท


ข้อที่ 19. ห้ามทำการประมงในช่วงใด

ช่วงฤดูร้อนจัด

ช่วงที่เกิดพายุ

ช่วงฤดูวางไข่สัตว์น้ำ


ข้อที่ 20. สิ่งของใดห้ามส่งไปรษณีย์

อาหาร ยาสระผม น้ำหอม

ของมีคม วัตถุไวไฟ ยาเสพติด

พระเครื่อง ดอกไม้ ธูปเทียน