เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. อสังหาริมทรัพย์ใด ถือเป็นทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน

หิน

ตึก

ร้ว


ข้อที่ 2. ประจักษ์พยานคืออะไร

พยานที่ได้ยินเหตุการณ์จากคนๆหนึ่ง

พยานที่เป็นเอกสารสำคัญ

พยานที่เห็นเหตุการณ์


ข้อที่ 3. พยานวัตถุจากสิ่งมีชีวิต คืออะไร

มีด

รอยล้อรถ

เส้นผม


ข้อที่ 4. พยานวัตถุที่ไม่มีชีวิต คืออะไร

น้ำลาย

ปืน

เส้นผม


ข้อที่ 5. ระหว่าง ขโมยของผู้อื่น กับ ขโมยโดยมีอาวุธ อันไหนโทษหนักกว่ากัน

ขโมยของผู้อื่น

ขโมยโดยมีอาวุธ


ข้อที่ 6. โทษอาญาสูงสุดคือ

ขัง

จำคุกตลอดชีวิต

ประหารชีวิต


ข้อที่ 7. ฐานความผิดใดยอมความได้

ทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย

หมิ่นประมาท

ลอบวางเพลิง


ข้อที่ 8. สิทธิในฐานะที่เป็นประชาชนของรัฐที่ตนถือสัญชาติอยู่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแห่งรัฐ คือ

สิทธิพลเมือง

สิทธิทางการเมือง

สิทธิทางธรรมชาติ


ข้อที่ 9. บุคคลผู้มีสิทธิในการฟ้องร้องคดีแทนโจทย์ คือบุคคลใด

ผู้แทนโดยชอบธรรมคนเดียว

ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล ผู้ใช้อำนาจปกครอง

พยานที่เห็นเหตุการณ์


ข้อที่ 10. การใช้ถ้อยคำด่าทอผู้อื่นในโลกสังคมออนไลน์จะมีตามกฎหมายอะไรได้บ้าง

ประทุษร้าย

พรบ.คอมพิวเตอร์

การประกอบธุรกิจเครดิต


ข้อที่ 11. อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมคืออะไร

ต้นไม้ที่ระเกะระกะ

พื้นที่รกร้างว่างเปล่า

การทิ้งสิ่งสกปรกลงในแหล่งน้ำเข้าสู่ชุมชน


ข้อที่ 12. ป้ายทะเบียนรถซีดจาง หรือชำรุดจนมองไม่เห็นตัวเลข โดนปรับเท่าไหร่

4,000 บาท

3,000 บาท

2,000 บาท


ข้อที่ 13. การลงโทษนักเรียน นักศึกษาควรเป็นอย่างไร

นำตัวส่งไปบ้านเมตตา

ปรับเงินลงโทษ

ให้กระทำเท่าที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอน


ข้อที่ 14. โทษของการปล่อยสุนัขไปกัดผู้อื่น คือ

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 2 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อที่ 15. ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเวลาใดในเขตกรุงเทพมหานคร

06.00 น. - 09.00 น. และ 16.00 - 20.00 น.

05.00 น. - 08.00 น. และ 16.00 - 20.00 น.

07.00 น. - 09.00 น. และ 16.00 - 21.00 น.


ข้อที่ 16. หากผู้ขับขี่ไม่ยอมเป่าเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์จะเป็นอย่างไร

ตำรวจจะสันนิษฐานว่า เมาแล้วขับ

ตำรวจจะปล่อยตัวไป

ตำรวจจะค้นตัว


ข้อที่ 17. เด็กอายุเท่าไหร่ห้ามทำงาน

ต่ำกว่า 15 ปี

ต่ำกว่า 16 ปี

ต่ำกว่า 17 ปี


ข้อที่ 18. โทษสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ คือ

ปรับไม่เกิน 1,500 บาท

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ว่ากล่าวตักเตือน


ข้อที่ 19. ที่ดินตาบอดคืออะไร

ที่ดินที่ถูกล้อมจนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะ

ที่ดินที่มืดมากจนทำให้มองอะไรไม่เห็น

ที่ดินสำหรับคนตาบอด