เกม ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมาย


ข้อที่ 1. ภารยทัพย์ คืออะไร

ทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาระจำยอม

ทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์อื่น

ทรัพย์ที่ได้มาจากมรดก


ข้อที่ 2. ทะเบียนบริษัท/นิติบุคคล ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนกี่ปีจึงจะทำการเปิดบริษัทได้

7 ปี ก่อนวันยื่นคำร้อง

6 ปี ก่อนวันยื่นคำร้อง

5 ปี ก่อนวันยื่นคำร้อง


ข้อที่ 3. กองมรดกนำไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

100,000 บาท

80,000 บาท

60,000 บาท


ข้อที่ 4. นาย ก. ทำพินัยกรรมตอนอายุ 13 ปี แต่ได้เสียชีวิตเมื่ออายุ 20 ปี พินัยกรรมที่ทำขึ้นมีผลใช้ได้หรือไม่

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆียะกรรม

ไม่ได้ มีผลเป็นโมฆะกรรม

ได้ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย


ข้อที่ 5. นายดำติดยาบ้า อาจถูกร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถประเภทใด 

คนเสมือนไร้ความสามารถ

คนไร้ความสามารถ

คนวิกลจริต


ข้อที่ 6. ใครจดทะเบียนสมรสไม่ได้

คนวิกลจริต

คนติดสุรา

คนที่มีหนี้สิน


ข้อที่ 7. พยานวัตถุที่ไม่มีชีวิต คืออะไร

น้ำลาย

ปืน

เส้นผม


ข้อที่ 8. หากพบเห็นคนถูกทำร้ายแต่ไม่ช่วย ผิดไหม

ไม่ผิด

ผิดครับ


ข้อที่ 9. นายจอนขู่ว่าจะเผาบ้านนางแดง หากไม่นำเงินมามอบให้ นายจอนทำความผิดฐานใด

ปล้นทรัพย์

กรรโชกทรัพย์

ชิงทรัพย์


ข้อที่ 10. เข้าบ้านผู้อื่นโดยไม่ขออนุญาตมีความผิดฐาน

ฐานบุกรุก

ฐานยักยอกเข้าพื้นที่

ฐานฉ้อโกง


ข้อที่ 11. ถ้ารถหายให้ทำอย่างไร

ให้รีบแจ้ง 191 หรือ 1192

ให้รีบแจ้ง1112

ไม่ต้องทำอะไร


ข้อที่ 12. การไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ คืออะไร

เป็นการลดความเบาะแว้งกัน

เป็นการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมครับ

เป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก


ข้อที่ 13. ภาวะของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้อื่น คืออะไร

สิทธิ

เสรีภาพ

เสมอภาค


ข้อที่ 14. การใช้ถ้อยคำด่าทอผู้อื่นในโลกสังคมออนไลน์จะมีตามกฎหมายอะไรได้บ้าง

ประทุษร้าย

พรบ.คอมพิวเตอร์

การประกอบธุรกิจเครดิต


ข้อที่ 15. ผู้ที่จะทำการสอบใบขับขี่รถยนต์ได้จะต้องมีอายุเท่าไหร่

18 ปีบริบูรณ์

19 ปีบริบูรณ์

20 ปีบริบูรณ์


ข้อที่ 16. โทษของการเมาแล้วขับคืออะไร

จำคุก1 เดือน ปรับตั้งแต่5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุก 6 เดือน ปรับตั้งแต่5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำคุก 1 ปี ปรับตั้งแต่5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อที่ 17. หากหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจะโดนโทษอย่างไร

ปรับ 5,000 บาท จำคุก 6 เดือน

ปรับ 4,000 บาท จำคุก 6 เดือน

ปรับ 3,000 บาท จำคุก 6 เดือน


ข้อที่ 18. ทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาฟรีอย่างน้อยกี่ปี

10 ปี

11 ปี

12 ปี


ข้อที่ 19. สถานบันเทิงเปิดบริการได้ถึงกี่โมง

17.00 - 00.00 น.

19.00 - 02.00 น.

18.00 - 01.00 น.