รู้กฎหมาย

รู้กฎหมาย

รู้กฎหมาย

รู้กฎหมาย


กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

กรอบที่ 8 อื่นๆ

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 27/12/2560

   13    12    14    6

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 31/08/2560

   6    21    18    2    8

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 31/08/2560

   13    19    2    4

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 31/08/2560

   1    0    11    10    7    4    3    1

พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 31/08/2560

   2    1    5    3    1

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 07/07/2560

   9    0    0    19    13    11    1    1    11

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560

กรอบที่ 1 การขอความเป็นธรรมในคดีอาญา

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 06/07/2560

   10    17    35    4    14    19    3

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 05/04/2560

   5    2    15    57    17    4

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 20/03/2560

   4    11

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560

กรอบที่ 6 การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 18/02/2560

   2    7    5

แบบสำรวจ