รู้กฎหมาย

รู้กฎหมาย

รู้กฎหมาย

รู้กฎหมาย


กฎหมายใหม่

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 02/03/2561

   5    0    0    0    0

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

กรอบที่ 8 อื่นๆ

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 27/12/2560

   19    17    15    6

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 31/08/2560

   7    21    19    2    8

พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 31/08/2560

   14    20    3    4

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 31/08/2560

   2    3    15    11    7    4    5    3

พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 31/08/2560

   2    1    5    3    1

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 07/07/2560

   12    0    0    20    15    11    1    2    11

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560

กรอบที่ 1 การขอความเป็นธรรมในคดีอาญา

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 06/07/2560

   12    17    41    6    14    19    6

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 05/04/2560

   5    3    17    57    17    4

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา : 20/03/2560

   5    13